Nabava

 

Globalni ciljevi strateške nabave ETI d.d.

  • Uvođenje sistema za nabavu po konceptu Kan-ban, JIT, konsignacijsko skladište
  • Uvođenje savremenog logističkog koncepta rada (interni, externi)
  • Uspostavljanje sistema rada za tehničku razvojno-orijentiranu nabavu
  • Uspostavljanje savremenog sistema za ocjenjivanje dobavljača
  • Usvajanje odgovarajuće dokumentacijske podrške za ključne funkcije djelovanja strateške nabave
  • Opće smanjivanje troškova nabave
  • Definisanje strateških dobavljača i smanjenje broja dobavljača.

Što brže i dinamičnije promjene u području marketinga i Dramatically faster and more dynamic changes in the field of marketing and development require from the ETI strategic purchasing a strong globalization of purchase resources, and an intensive development of suppliers.

 

Kupujemo

 

01 Crna metalurgija
Čelik, HVT trake različitih dimenzija i kvaliteta

02 Obojena metalurgija
Bakarne i mesingane trake i profili, aluminijum, srebrne i bimetalne trake, kontaktni noževi za NV, sponke

03 Male metalne komponente
Vijci, opruge, kovice, žice, kuke, navojnice, jedro, kontaktne ploče, mehanizmi, udarne igle

04 Metalne komponente sa većim stepenom dorade
Jezgra, magneti, štampane ploče, mehanizmi za zatvaranje, magnetni jarmi, priključne, dovodne i odvodne sponke, okidači

05 Polimerni proizvodi
Proizvodi iz poliamida, polistirola, bakelita, duroplasta i gume (npr. indikacijski prozorčići, distanceri, kućišta, testne tipke, pinovi, trafo)

06 Nemetali
Dihtunzi, boje, razređivači, ljepila, silikonski kit, izopropanol i ostala hemijska sredstva, dijamant za rezanje, steatitne osnove, kaolin, talk, glina, pijesak, cefos, unifos, sicocer, flanel, pjena za filtere, vitroplast

07 Energenti
Plin butan, tehnički plinovi, nafta

08 Ulja, lubrikanti
Ulja, lubrikanti

09 Ambalaža
Kartoni, plastične kutije, etikete, streč folije, uputstva, palete, selotejp

10 Sitni potrošni materijal
Kancelarijski materijal, toneri za printere, zaštitna oprema, termotransfer trake

11 Usluge
Carinsko-šprediterske, poštanske, transportne, marketinške (štampa i dizajn)

 

Evaluacija dobavljača

 

Uspostavljanje sveobuhvatnog sistema upravljanja nabavom u skladu sa zahtjevima naših kupaca i dobavljača.

Evaluacija dobavljača podrazumijeva sistematsko prikupljanje informacija za odabir novih i kontrolu postojećih dobavljača. Također, evaluacija osigurava konstantan kvalitet dobavljača na duži vremenski period. Ciljna grupa dobavljača, koja se ocjenjuje, je odabrana na osnovu nabavne vrijednosti u prethodnom periodu ili uzimanjem u obzir strateške važnosti dobavljača.

Kriteriji evaluacije

Evaluacija dobavljača se radi jednom u toku godine u skladu sa sljedećim kriterijima:


1. Evaluacija kvaliteta

Evaluacija kvaliteta sastoji se od tri kriterija:

A. Kvalitet isporučenih proizvoda – broj reklamacija u odnosu na broj dobava
B. Priložena prateća dokumentacija
C. Odzivnost pri rješavanju reklamacija – evaluacija se ogleda u odzivu dobavljača i njegovom aktivnoj saradnji u rješavanju reklamacija. Kriteriji za dodjelu bodova.

2. Logistika

A. Ostvarenje željenog datuma isporuke – mogućnost dobavljača da odgovori na zahtjeve dobave u pogledu kvaliteta proizvoda, datuma dobave i dogovorene količine.
B. Odgovor na zahtjev – priprema ponude u dogovorenom roku.
C. Ispunjavanje ekoloških zahtjeva – dobavljač ima standard ISO14001, tj. ispunjava ekološke zahtjeve na način da nema negativan utjecaj na okolinu.

3. Uslovi plaćanja

A. Cijena, lako dokazljiva na osnovu komparativne analize konkuretskih ponuda.
B. Rok plaćanja
C. Inicijative za smanjivanje troškova – broj bodova koji se odobrava u skladu sa prijedlozima dobavljača za smanjenje troškova logistike, prijedlozi za zamjenu materijala i slično.

4. Tehnička podrška

A. Postojeća tehnička podrška – pružanje tehničke podrške ovisno o kompleksnosti proizvoda, pravovremeno obavljanje promjena i dopuna u procesu proizvodnje proizvoda od strane nabavljača.
B. Spremnost da učestvuje u fazi razvoja proizvoda – dobavljač je spreman da učestvuje u fazi razvoja proizvoda i u proizvodnji prvih uzoraka (prototip).

Rangiranje dobavljača

Dobavljači se, ovisno o stepenu ispunjavanja uslova, svrstavaju u sljedeće grupe:
DOBAVLJAČ-PARTNER može biti dobavljač, koji u referentnom periodu ispunjava kvalitet, kao i druge zahtjeve iz kriterija evaluacije.
POUZDAN DOBAVLJAČ je onaj dobavljač koji u velikoj mjeri ispunjava naše zahtjeve. Periodični problemi, koji se pojavljuju, dobavljač rješava sistematski i unutar dogovorenog vremenskog roka.
APROVED DOBAVLJAČ je onaj dobavljač koji na zadovoljavajući način ispunjava zahtjeve kvaliteta. Također, nailazimo na slabe takče. Dobavljač je zainteresovan za saradnju i pokazuje spremnost da napreduje u red dobavljača.
USLOVNI DOBAVLJAČ je onaj dobavljač koji ne ispunjava zahtjeve. Dobavljač, iznova i iznova, uzrokuje probleme koji stvaraju dodatne troškove.

Svaki dobavljač dobija evaluaciju i na osnovu toga priprema prijedlog za korektivne i preventivne mjere, koji se treba uskladiti sa nabavljačem, i određuje se vremenski okvir za realizaciju prijedloga.
Rok za rješavanje problema mora biti zadan u razumnom vremenskom intervalu (ovisno o kompleksnosti problema).

Zadovoljstvo dobavljača

Partnerski odnos se gradi uzimajući u obzir zahtjeve kupca, ali uzimajući u obzir i zapažanja dobavljača.
S ciljem dobre poslovne saradnje i sa željom da se uklone greške koje smetaju našim dobavljačima, pripremili smo kratku anketu prema dobavljačima.
Analizom ankete ćemo dobiti informacije o zadovoljstvu rada sa nama. Na ovaj način možemo pronaći nedostatke i tako unaprijediti saradnju.