Prigušnice

Prigušnice
Sve češća upotreba energetske eketronike dovela je do povećanja harmonijske distorzije u električnim sistemima, što često dovodi do problema sa kondenzatorima u kolima za kompenzaciju reaktivne snage. To je bio razlog da se u poslednjih nekoliko godina sve više upotrebljavaju sistemi za kompenzaciju reaktivne snage sa prigušnicama.

Kondenzatori sa prigušnicama vrše korekciju faktora snage i pri tome sprečavaju povećanje harmonika koje može nastati zbog rezonance između kondenzatora i induktivnosti sistema. Redna veza sa kondezatorom stvara rezonantno kolo. Rezonantna učestanost ovog kola je manja od frekvencije harmonika (najčešće petog). Znači, za sve ostale harmonike je veća od ove rezonantne frekvencije, kolo je induktivno i ne postoji opasnost pojave rezonance između mreže i kondenzatorske banke. Pretraživanje